تعمیرات اساسی اتاق هوا رسان دانشکده ریاضی ماهانی دانشگاه شهید باهنر کرمان

 شرکت یکتا مقاوم سازان کارمانیا در مهر ماه 1394 عملیات نوسازی و بهسازی اتاق هوارسان دانشکده ریاضی ماهانی دانشگاه شهید باهنر کرمان را به اتمام رسانید.