اتمام پروژه پلاک‌دار و شناسنامه‌دار کردن تجهیزات موتورخانه‌های دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

جمعه, 13 آذر 1394 ساعت 03:30

کارشناسان ارشد تاسیسات شرکت، طی دوره زمان‌بندی مشخص، تجهیزات و دستگاه‌های تاسیساتی دانشکده فنی و مهندسی

دانشگاه شهید باهنرکرمان را برآورد و نسبت به طراحی شناسنامه‌ها و پلاک‌های شناسایی اقدام نموده‌اند.

لازم به ذکر است هر تجهیز دارای شناسنامه وطراحی مختص به خود می‌باشد.